Πρόσκληση για ορισμό αξιολογητών (Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη))