Πρόσκληση για τελική κρίση (Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη)